Mjåteveitmarka B5

2018

Boliger

50 leiligheter

Adresse

Mjåtveitmarka, 5918 Frekhaug, Norge

Byggherre

Mjåtveitmarka B16 AS

Mjåtveitmarka 5B
1/1